Projects


โรงไฟฟ้าแก้วลำดวล


P.E.ELECTRIC Project Refernce
โรงไฟฟ้าแก้วลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว 
งานติดตั้งระบบจำหน่ายในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท แก้วลำดวนเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด อ.เมือง จ.สระแก้ว 
ติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับโรงไฟฟ้า Biomass(ใช้ชิ้นไม้สับเป็นเชื้อเพลิง) ขนาด 9.8 MW โรงไฟฟ้าแก้วลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว