เครื่องวัดอุณหภูมิ (TIMER) ทดสอบ


TIMER ABB01
TIMER ABB02
OM01
PM01