อุปกรณ์สำคัญของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์


 


อุปกรณ์สำคัญของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

 
     
 
     
 
          เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง จึงนำกระแสไฟฟ้าไปใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับหรือเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ต่อไป จะต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ อีก โดยรวมเข้าเป็นระบบที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์สำคัญๆ มีดังนี้
 
     
 
     
     

1.แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)

          ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและมีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) มีการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเป็นแถวหรือเป็นชุด (Solar Array) เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าใช้งานตามที่ต้องการ โดยการต่อกันแบบอนุกรม จะเพิ่มแรงดันไฟฟ้า และการต่อกันแบบขนาน จะเพิ่มพลังงานไฟฟ้า หากสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แตกต่างกัน ก็จะมีผลให้ปริมาณของค่าเฉลี่ยพลังงานสูงสุดในหนึ่งวันไม่เท่ากันด้วย รวมถึงอุณหภูมิก็มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า หากอุณหภูมิสูงขึ้น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจะลดลง
 

 
   
     
         
       
มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและ ราคากสูงกว่าแบบผลึกรวมเล็กน้อย   เป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีคนใช้งานมากที่สุด     มีความไวแสงมาก สามารถรับแสงที่อ่อนๆได้รวมทั้งแสงจากหลอดไฟฟ้าต่างๆ จึงทำงานได้ในพื้นที่ที่มีเมฆหมอก ฝุ่นละออง มีฝนตกชุก  
 
  2.เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) 
         
ทำหน้าที่ประจุกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าสู่แบตเตอรี่ และควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณเหมาะสมกับแบตเตอรี่ เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่ด้วย ดังนั้น การทำงานของเครื่องควบคุมการประจุ คือ เมื่อประจุกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่จนเต็มแล้ว จะหยุดหรือลดการประจุกระแสไฟฟ้า (และมักจะมีคุณสมบัติในการตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า กรณีแรงดันของแบตเตอรี่ลดลงด้วย) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าในกรณีที่มีการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่เท่านั้น
     
         
 

3.แบตเตอรี่ (Battery)

          ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ใช้เวลาที่ต้องการ เช่น เวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ เวลากลางคืน หรือนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆ แบตเตอรี่มีหลายชนิดและหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

     
         
 

4.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)

          ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ Sine Wave Inverter ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับทุกชนิด และ Modified Sine Wave Inverter ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ไม่มีส่วนประกอบของมอเตอร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เป็น Electronic ballast

     
         
 

5.ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection)

          ทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อฟ้าผ่า หรือเกิดการเหนี่ยวนำทำให้ความต่างศักย์สูง ในระบบทั่วไปมักไม่ใช้อุปกรณ์นี้ จะใช้สำหรับระบบขนาดใหญ่และมีความสำคัญเท่านั้น รวมถึงต้องมีระบบสายดินที่มีประสิทธิภาพด้วย

     
         
  

6.อุปกรณ์ยึดแผง (Solar Mounting Device)

          เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ใช้สำหรับยึดแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาแบบต่างๆ ให้แน่นหนา

6.1 รางอลูมิเนียมยึดแผงโซล่าเซลล์ ( Solar Alu Standard Rail)

6.2 ตัวยึดกลางแผงแผงโซล่าเซลล์ (Solar Middle Clamp)

6.3 ตัวยึดข้างแผงโซล่าเซลล์ (Solar End Clamp)

6.4 ตัวเชื่อมรางยึดแผงโซล่าเซลล์ (Solar Alu Standard Rail Splice Kit)

6.5 ตัวยึดรางแผงโซล่าเซลล์กับหลังคากระเบื้องลอนคู่ (Metal Roof Hook M10-200)

6.6 ตัวยึดรางแผงโซล่าเซลล์กับหลังคาเมทัลชีท (Metal Roof Hook)

6.7 ตัวยึดรางแผงโซล่าเซลล์กับหลังคากระเบื้องซีแพคโมเนีย (Tile Roof Hook)

6.8 ตัวเชื่อมรางสำหรับระบบลงดิน(Ground Lug)

     
         
 

7.กล่องรวมสาย (Junction Box)
7.1 เป็นกล่องโลหะ หรือ พลาสติกแข็ง ชนิดกลางแจ้ง (Outdoor Type)
7.2 สามารถป้องกันสิ่งรบกวนตาม Ingress Protection(IP) ที่ระดับ IP45 หรือดีกว่า
7.3 ติดตั้งขั้วต่อสายไฟฟ้าภายในกล่องรวมสายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นระเบียบ แข็งแรง และปลอดภัย

 

     
         
 

8.สายไฟ (Cable)
8.1 เป็นสายไฟชนิด Photovoltaic Wire ที่สามารถทนอุณหภูมิไม่น้อยน้อยกว่า 80 degreeC หรือ เป็นสายไฟชนิด 0.6/1 kV CV ตามมาตรฐาน IEC60502 หรือ สายชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่า
8.2 ด้าน DC มีขนาดทนกระแสสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของพิกัดกระแสลัดวงจร (Isc) ที่สภาวะ STC
8.3 มีพิกัดกระแส Ampere Trip (AT) ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของพิกัดกำลังไฟฟ้า (Rated Power)  ที่ Unity Pwer Factor ของอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า

 
     
         
 

9.ท่อร้อยสาย (Conduit)
9.1 กรณีเป็นท่อ Polyethylende ควร เป็นท่อชนิดความหนาแน่นสูง(HDPE)ชั้นคุณภาพPN8หรือดีกว่า และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มอก.982
9.2 กรณีเป็นท่อโลหะ ควร เป็นชนิดท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า EMT หรือ ดีกว่า