รับมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม ผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม

รับมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม ผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม


ตัวแทนของบริษัท พี. อี. อิเลคทริค จำกัด

รับมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม

ผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy 

and Productive Workplace : SHAP)

จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะ ^^