เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลิตภาพ และสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP)

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลิตภาพ และสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP)


 

บริษัท พี. อี. อิเลคทริค จำกัด
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลิตภาพ และสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
(SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม