หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเหนือตอนบน ๑

หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเหนือตอนบน ๑


กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัดได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเหนือตอนบน ๑ (Northern Strategic Industry Trining and Incubution for Entrepreneurs : NSITE)