บริษัท พี.อี. อิเลคทริค เข้าร่วมอบรม basic of Open Cabling (Course1)

บริษัท พี.อี. อิเลคทริค เข้าร่วมอบรม basic of Open Cabling (Course1)


บริษัท พี.อี. อิเลคทริค เข้าร่วมอบรม basic of Open Cabling (Course1) เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการเลือกใช้สายสัญญาณ ได้แก่ สาย LAN , สายFiber Optic , สาย CCTV , สาย Telephone และสาย Control รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับระบบสายสัญญาณได้อย่างถูกต้อง รวมถึงพื้นฐานของตู้เก็บอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในระบบสายสัญญาณ