บริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด         
        บริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี2547โดยมีเป้าหมายที่จะใช้หลักการ ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้านำมาใช้ กับอุตสาหกรรม SMEsในภูมิภาคให้มีศักยภาพ ในการแข่งขันในตลาด
โดยมุ่งเน้นในด้านระบบไฟฟ้าและควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม 
        บริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด เริ่มต้นด้วยธุรกิจการให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม ตามมาตรฐานการติดตั้งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(วสท.)และIEC จนเป็น
ที่รู้จักมากขึ้นของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและที่เป็น OEM และ ได้ขยายขอบเขตการดำเนินกิจการ
โดยจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมระบบ
ไฟฟ้าในอาคารระบบล่อฟ้า และงานประกอบ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Switchboard) ตู้คอนโทรล 
MDB (Main Distribution Board) ตู้คาปาซิเตอร์แบงค์ Capacitor bank  และ ติดตั้ง ตรวจสอบ
ระบบกราวน์ 

 

บริการงานออกแบบ,ประกอบตู้MDB,ตู้CapacitorBank,ตู้Switchboard
ได้เริ่มทำงานด้านออกแบบ,ประกอบตู้MDB,ตู้CapacitorBank,ตู้Switchboard
ตั้งแต่ปี2549โดยการออกแบบตู้ตามความต้องการของลูกค้าและสั่งทำตู้จาก
โรงงานและเราประกอบติดตั้ง ทำBusbarและWiringเองถึงปัจจุบันเรามีประสบการณ์
ในการทำตู้MDB,ตู้CapacitorBank,ตู้Switchboard,ตู้SoftStarterและตู้Inverter
ในหลายๆรูปแบบเรามีความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้รายหนึ่งในเชียงใหม่
บริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด 
ในบางสถานการณ์ เราได้ทำงานพิเศษตาม Project เช่น Termination Box 6.6kV, 
ชุด Resistor Start ของ MD 6600V - 1000kW ในเหมืองแม่เมาะ,งาน Wiring
ระบบควบคุมด้วย PLC ของระบบสายพานลำเลียงของเหมืองแม่เมาะ,งานติดตั้งระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าด้วย Dynamic UPS ที่สนามบินสุวรรณภูมิ,ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (เชื้อเพลิงแกลบขนาด 9 - 8 MW)ศรีแสงดาว
ไบโอเพาเวอร์จ.ร้อยเอ็ด, ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
(เชื้อเพลิงเยื่อไม้ผสมไม้สับขนาด 9-8 MW) ของ แก้วลำดวนเพาเวอร์ซัพพลาย 
จ.สระแก้ว

VDO Present : บริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด

VDO Present : บริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด